miércoles, 25 de abril de 2007

ORACIONES EN EUSKERA
ORACIONES EN EUSKERA
Señal de la Cruz

Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen


Gloria
Aintza Aitari ta Semeari eta Espiritu Santuari. Lehen lez, orain, beti eta amaibako egunetan. Amen.


Aita Gurea (Padre Nuestro)

Gure Aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena etor bedi zure erreinua egin bedi zure naia zeruan bezela lurrean ere.

Emoiguzu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak guk ere gure zordunai barkatzen diegun ezkero eta ez gu tentaldira eraman bañan atera gaitzazu gaitzetik. Amen


Agur María (Ave María)

Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu egizu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzako orduan. Amen


Credo

Sinisten dot Jaungoiko bat bakarra, Aita guztiz altsu, zeru-lurren Egille, agiri diran eta ez diran guztiena.

Sinisten dot Jaun bat bakarra, Jesukristo, Jainkoaren Seme bakar, mende guztiak baino len Aitagandik sortua, Jainkoagandik Jainko, argitik argi, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko; sortua, ez egina; Aitaren izate berekoa, Aren bidez dira eginak gauza guztiak; gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jatsi zan zerutik eta Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinagandik gorputz-arturik, gizon egin zan, Pontzio Pilatoren menpean gugaitik gurutzeratua izan zan, oinazetan illa eta obiratua; irugarren egunean biztu zan, liburu santuak esan ebenez; zerura igo eta Aitaren eskui-aldean jarririk dago; aintzaz etorriko da barriz, biziak eta illak epaitzera eta Aren Erregetzak ez dau azkenik izango.

Sinisten dot Espiritu Santua, Jaun eta bizi-emoillea, Aitagandik eta Semeagandik dana, Aitarekin eta Semearekin batean agur eta gorespen ber-bera artzen dauana eta Profeten agoz itz egin ebana.

Sinisten dot Eliza, bat, santu, katoliku ta apostoluena; autortzen dot bateo bakarra, pekatuak parkatzeko; itxaroten dot illen biztuera eta datorren munduko bizitza. Amen.


Oración para bendecir la mesa

Jaungoikoa Eskerrik asko danagaitik Jaungoikoak gausa guztien egileak bedeinkatu dezala gure jana eta edaria. Amen.

Dios muchas gracias por todo Dios hacedor de todas las cosas bendice nuestra comida y bebida. Amén.

JAUNGOIKOA - ABERRIA - FORUAK - ERREGE

No hay comentarios: